12.06.2017

REGULACJE I PRZEPISY

Poniżej zamieszczamy informacje o najważniejszych regulacjach antydopingowych począwszy od międzynarodowych konwencji poprzez akty polskiego prawa kończąc na Światowym Kodeksie Antydopingowym oraz międzynarodowych standardach WADA. Zawodnicy mogą dowiedzieć się więcej o swoich prawach i obowiązkach oraz o rodzajach naruszeń przepisów antydopingowych z przygotowanych przez POLADA prezentacji.

Prawo krajowe 

Przepisy POLADA

Informujemy o merytorycznej zmianie w artykule art. 13.2.3.2.  Przepisów Antydopingowych POLADA. Wyklarowany został mechanizm odwołań składanych od postanowień Panelu Dyscyplinarnego II Instancji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie.

Przepisy Panelu Dyscyplinarnego

Prawo międzynarodowe

Światowy Kodeks Antydopingowy

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje znowelizowany Światowy Kodeks Antydopingowy w wersji 2019.

Kodeks jest podstawowym i uniwersalnym dokumentem, na którym oparty jest Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Celem Kodeksu jest promowanie działań na rzecz zwalczania dopingu poprzez powszechną harmonizację podstawowych elementów antydopingowych. Jest on wystarczająco precyzyjny, by można było osiągnąć pełną harmonizację w kwestiach, w których wymagana jest jedność stanowisk, a jednocześnie na tyle ogólny w innych obszarach, co umożliwia elastyczne wdrażanie zasad antydopingowych. Kodeks stanowi zbiór reguł określających prawa i obowiązki zawodnika, kar za naruszenie przepisów antydopingowych, oraz postępowania przed organami dyscyplinarnymi.

Podstawowe przesłanki Kodeksu
Celem programów zwalczania dopingu w sporcie jest zachowanie tego, co z natury rzeczy jest wartościowe w sporcie. Wartość tę często nazywa się „duchem sportu”; jest ona esencją Olimpizmu; jest odzwierciedleniem prawdy. Duch sportu jest świętowaniem ducha człowieka, ciała i umysłu, charakteryzuje się następującymi wartościami:

 • Etyka, zasada fair-play i uczciwość
 • Zdrowie
 • Doskonałość w działaniu
 • Charakter i wykształcenie
 • Zabawa i radość
 • Praca zespołowa
 • Poświęcenie i zaangażowanie
 • Poszanowanie reguł i prawa
 • Poszanowanie samego siebie i innych uczestników
 • Odwaga
 • Wspólnota i solidarność

Doping jest zasadniczo sprzeczny z duchem sportu.
Aby można było walczyć z dopingiem poprzez promowanie ducha sportu Kodeks wymaga od każdej organizacji antydopingowej opracowania i wdrożenia programów edukacyjnych dla sportowców, w tym młodzieży, oraz personelu pomocniczego sportowca.

Światowy Kodeks Antydopingowy  został przyjęty w 2003 roku i wszedł w życie w 2004 roku.

Międzynarodowe Standardy WADA

Standardy międzynarodowe dotyczą różnych obszarów technicznych i operacyjnych programu zwalczania dopingu w sporcie. Są opracowywane w porozumieniu z sygnatariuszami konwencji antydopingowej UNESCO i rządami oraz zatwierdzane przez WADA. Celem standardów międzynarodowych jest zharmonizowanie działań prowadzonych przez organizacje antydopingowe odpowiedzialne za konkretne techniczne i operacyjne części programów zwalczania dopingu. Zgodnie z Kodeksem, przestrzeganie standardów międzynarodowych jest obowiązkowe. Standardy międzynarodowe mogą być okresowo poprawiane przez Komitet Wykonawczy WADA po uzasadnionych konsultacjach z sygnatariuszami i rządami. Jeśli w Kodeksie nie postanowiono inaczej, standardy  międzynarodowe oraz wszystkie poprawki wchodzą w życie w dniu podanym w standardzie międzynarodowym lub poprawce.

Standardy międzynarodowe zawierają wiele szczegółów technicznych niezbędnych do wdrożenia Kodeksu. Standardy międzynarodowe, chociaż wyraźnie stanowią część Kodeksu przez odwołanie, zostaną, w konsultacji z sygnatariuszami i rządami, opracowane przez ekspertów i opublikowane w osobnych dokumentach technicznych. Komitet Wykonawczy WADA musi mieć możliwość wprowadzania zmian do standardów międzynarodowych bez konieczności poprawiania Kodeksu lub regulaminów i przepisów poszczególnych zainteresowanych stron.