30.06.2017

O NAS

Historia | Misja | Struktura | Skład Rady | Zespół

Polska Agencja Antydopingowa została utworzona w dniu 1 lipca 2017 roku. Wcześniej w Polsce za walkę z dopingiem w sporcie odpowiedzialna była Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która pod różnymi nazwami funkcjonowała od 1988 r.

Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczanie dopingu w naszym kraju.

Tworząc system antydopingowy w Polsce, w 1988 r. powołano komisję antydopingową, działającą w latach 1991 -1993 pod nazwą Rada do Zwalczania Dopingu w Sporcie, którą ostatecznie w 1993 r. przemianowano na Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W grudniu 1995 r. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów przyjął Narodowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Program ten oparty na Konwencji Antydopingowej Rady Europy, Karcie Olimpijskiej MKOl oraz ustawodawstwie polskim, koncentruje się na zadaniach z zakresu edukacji, przeprowadzania kontroli antydopingowych, kontroli stosowania sankcji przez polskie związki sportowe.

W 2005 r. weszła w życie ustawa o sporcie kwalifikowanym, uchylająca przepisy ustawy o kulturze fizycznej w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Wpłynęło to na zmianę struktury organizacyjnej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Kamieniem milowym w światowym programie antydopingowym było powstanie Konwencji Antydopingowej UNESCO, która została ratyfikowana w 2007 r. Na mocy Konwencji prawem obowiązującym stał się Międzynarodowy Standard Listy i Metod Zabronionych oraz Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, które są integralną częścią Światowego Kodeksu Antydopingowego.

W 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie, która wprowadziła zmiany w definicji dopingu, w zakresie podmiotowym , oraz przewiduje penalizację podawania substancji zabronionych osobom przygotowującym się lub uczestniczącym w rywalizacji sportowej.

Misja

Nasze Motto:

„W centrum naszych działań na rzecz czystego sportu jest zawsze zawodnik. Jego zdrowie, życie i prawo do rywalizacji na uczciwych zasadach jest dla nas priorytetem.”

Nasza Misja:

 • Marzymy o sporcie wolnym od dopingu.
 • Robimy wszystko, co tylko jest możliwe, aby ograniczyć występowanie zjawiska nieuczciwej rywalizacji w sporcie.
 • Popieramy wszystkie działania trenerów, lekarzy, nauczycieli i całego środowiska sportowego, które mają na celu promocję zasad fair play w sporcie.
 • Walczymy o to, aby zawodnicy wszystkie swoje wysiłki ukierunkowali na rozwój umiejętności i pasji w szacunku do swojego zdrowia i sportowych konkurentów.
 • Wierzymy, że na sukces składa się ciężka praca i talent, a droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Zwycięstwo osiągnięte w sposób nieuczciwy pozbawione jest najważniejszego: dumy i satysfakcji z przekraczania własnych barier.
 • Uświadamiamy, że cena za bycie nieuczciwym w sporcie jest naprawdę wysoka. Tacy zawodnicy tracą zdrowie, życie, pieniądze, sławę i autorytet. W konsekwencji tracą marzenia i karierę… niemożliwą do odbudowania.
 • Mistrzem może być tylko ten, kto całą swoją postawą świadczy o mistrzostwie.

Struktura

Struktura organizacyjna

Skład Rady

Aktualny skład Rady Polskiej Agencji Antydopingowej został powołany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej z dniem 1 lipca 2017 r. W skład Rady wchodzą:

 • Prof. dr hab. Andrzej Małecki – Przewodniczący
 • dr Grzegorz Kuczyński
 • dr Hubert Krysztofiak
 • Magdalena Piwowarczyk
 • Monika Pyrek -Rokita
 • Tadeusz Senda
 • Wanda Szelachowska-Kluza

Zespół

POLADA to zespół różnorodnych, pełnych pasji i doświadczenia profesjonalistów. Cechuje nas elastyczność i otwartość na nowe pomysły. Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań i zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. W POLADA chcemy się rozwijać. Nie obrażamy się na krytykę. Doceniamy życzliwość. Wierzymy w uczciwy sport. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.