30.06.2017

O nas

Ustawą o kulturze fizycznej z dnia 3 czerwca 1984 r. zabroniono stosowania w sporcie środków farmakologicznych i innych substancji dopingowych. W dniu 16 listopada 1989 r. minister Spraw Zagranicznych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konwencję Antydopingową Rady Europy. Konwencję tę 3 lipca 1990 r. ratyfikował Prezydent RP. Konwencja jest kompleksową, międzynarodową umową, której celem jest zwalczanie stosowania niedozwolonych środków i metod przez sportowców. Podpisanie i ratyfikowanie konwencji oznacza, że władze Rzeczypospolitej Polskiej przyjęły na siebie odpowiedzialność za zwalczania dopingu w naszym kraju.

Tworząc system antydopingowy w Polsce, w 1988 r. powołano Komisję Antydopingową, działającą w latach 1991 -1993 pod nazwą Rada do Zwalczania Dopingu w Sporcie, która ostatecznie w 1993 r. przemianowano na Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

W grudniu 1995 r. Komitet Społeczno-Polityczny Rady Ministrów przyjął Narodowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie. Program ten oparty na Konwencji Antydopingowej Rady Europy, Karcie Olimpijskiej MKOl oraz ustawodawstwie polskim, koncentruje się na zadaniach z zakresu edukacji, przeprowadzania kontroli antydopingowych, kontroli stosowania sankcji przez polskie związki sportowe.

W 2005 r. weszła w życie ustawa o sporcie kwalifikowanym, uchylająca przepisy ustawy o kulturze fizycznej w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Wpłynęło to na zmianę struktury organizacyjnej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Kamieniem milowym w światowym programie antydopingowym było powstanie Konwencji Antydopingowej UNESCO, która została ratyfikowana w 2007 r. Na mocy Konwencji prawem obowiązującym stał się Międzynarodowy Standard Listy i Metod Zabronionych oraz Międzynarodowy Standard Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, które są integralną częścią Światowego Kodeksu Antydopingowego.

W 2010 r. weszła w życie ustawa o sporcie, która wprowadziła zmiany w definicji dopingu, w zakresie podmiotowym , oraz przewiduje penalizację podawania substancji zabronionych osobom przygotowującym się lub uczestniczącym w rywalizacji sportowej.

Z dniem 1 lipca 2017 r. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekształciła się w Polską Agencję Antydopingową.

Piśmiennictwo:
R. Grucza, A. Pokrywka, „Doping zabija sport”, roz. „Historia dopingu”, Warszawa  2007.

 

Misja

Zawodnik jest dla nas zawsze najważniejszy. Nasze starania i ciężka praca ukierunkowane są na osiągnięcie równej rywalizacji sportowej. Walczymy o to, żeby wszyscy zawodnicy byli przeświadczeni, iż sukces można osiągnąć jedynie dzięki ciężkiej pracy i własnemu talentowi, gdzie ciężka praca to 95 % a talent 5%. Droga na skróty zawsze wiąże się z porażką. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy osiągnięcie medalu za wszelką cenę w świadomości, że osiągnęło się go w sposób nieuczciwy wobec swojego organizmu, swoich bliskich i ludzi którzy podziwiają osiągnięcia sportowe jest właściwą drogą? My wiemy, że nie. Wiemy więcej – że osoba, która stosuje doping musi zapłacić wysoką cenę, cenę zdrowia, pieniędzy, sławy i dobrego imienia. Według nas to cena zbyt wysoka.

Zadania Polskiej Agencji Antydopingowej:

 1. określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej;
 2. ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie;
 3. planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas
  zawodów oraz w okresie poza nimi;
 4. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych Agencji,
  zwanych dalej „kontrolerami”;
 5. przyznawanie zgody na używanie danej substancji zabronionej lub metody zabronionej przez zawodnika, o której mowa w art. 3 ust. 4;
 6. opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych, informacyjnych i szkoleniowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;
 7. powiadamianie zawodników lub innych osób podejmujących współpracę z osobą
  pomagającą w przygotowaniu do współzawodnictwa sportowego o statusie tej
  osoby, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, oraz o konsekwencjach współpracy z
  tą osobą;
 8. opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych
  w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;
 9. współpraca z zagranicznymi podmiotami właściwymi w zakresie zwalczania
  dopingu w sporcie;
 10. współpraca z organami administracji publicznej, instytutami badawczymi oraz
  innymi podmiotami właściwymi w zakresie badań wspierających zwalczanie
  dopingu w sporcie.

 

Skład Rady

 

Aktualny skład Rady Polskiej Agencji Antydopingowej został powołany przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej z dniem 1 lipca 2017 r. W Skład Rady wchodzą:

 • Prof. dr hab. Andrzej Małecki
 • dr Grzegorz Kuczyński
 • Monika Pyrek -Rokita
 • dr Hubert Krysztofiak
 • Tadeusz Senda
 • Wanda Szelachowska-Kluza
 • Michał Witkowski

 

Zespół

Jesteśmy osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnym wieku oraz reprezentującymi różne zawody i pasje. Ta różnorodność wpłynęła na powstanie doświadczonego i dynamicznego zespołu, otwartego na nowe pomysły. Jesteśmy zdeterminowani by nasza praca przynosiła jak najlepsze rezultaty. Uważamy, że do prawidłowego funkcjonowania instytucji takiej jaką jest Polska Agencja Antydopingowa, konieczny jest permanentny rozwój zarówno samej instytucji jak i jej pracowników. Ma to w efekcie bezpośrednie przełożenie na skuteczność naszych działań oraz nasz wizerunek. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi wysłuchać zdania innych. Dążymy do zapewnienia zawodnikom możliwości uczestnictwa w zawodach czystych i uczciwych, gdzie ci, którzy przegrywają są pewni, że zwycięzca dopiął swego jedynie dzięki uczciwemu i ciężkiemu treningowi. Co najważniejsze, nie jesteśmy w tym odosobnieni, często spotykamy się z życzliwością i pomocą osób ze świata sportowego. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

p.o. Dyrektora Biura Komisji
Mgr Michał Rynkowski

Kierownik Departamentu Kontroli Antydopingowej i Zarządzania Wynikami
Mgr Piotr Wójcik

Kierownik Departamentu Informacji i Edukacji
Dr Dariusz Błachnio

Główna Księgowa
Marlena Koźlinka